Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Tenisový oddíl SK Velká Bystřice

Oddíl tenisu

Schůze výboru oddílu tenisu SK Velká Bystřice 29.8.2018

Zápis ze schůze je k dispozici ke stažení zde (zápis č. 34).

Výroční členská schůze 2018

V úterý 13. března 2018 se v zasedací místnosti oddílu házené na hřišti Na Letné ve Velké Bystřici konala výroční členská schůze oddílu tenisu. Připojena je pozvánka + dokumenty na rok 2018 (zabaleno v zipu) a níže také zápis ze schůze. 

Program:

1/ Zahájení členské schůze,  volba předsedajícího,  volba zapisovatele
2/ Schválení hracího řádu na rok 2018
3/ Schválení odměn správce na rok 2018
4/ Schválení ceníku pro nečleny  na rok 2018
5/ Schválení nových členů oddílu 
6/ Usnesení
7/ Závěr

Podklady:  http://tenis-vb.wbs.cz/schuze_2018_soubory.zip

Zápis: http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_z_clenske_schuze_2018.doc

   

Schůze výboru oddílu tenisu SK Velká Bystřice 16.8.2017

Zápis ze schůze je k dispozici ke stažení zde (zápis č. 33).

Výroční členská schůze oddílu - 31.3.2016

Zápis z jednání  členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice

Dnešního dne 31.3.  2016 od 18. hod v zasedací místnosti SK Velká Bystřice se  konala  členská schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice. Seznam přítomných členů je připojen v příloze k tomuto zápisu.

Program jednání:

1/ Zahájení  výroční členské schůze, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2/  Schválení hracího řádu na rok 2016
3/ Schválení povinností správce areálu a odměny správce na rok 2016
4/ Schválení ceníku pro veřejnost na rok 2016
5/ Informace o akcích na rok 2016
6/ Diskuse a závěr

Zápis z jednání:

Jednání výroční členské schůze (dále VČS) zahájil v 18.00 hodin předseda oddílu tenisu pan Marek Pazdera..  Přítomno bylo 15 členů. Předseda se dotázal přítomných, zda souhlasí s dnešním jednáním a s navrženým programem a zda někdo navrhuje doplnění nebo změnu programu jednání VČS. Na to všichni přítomní prohlásili, že souhlasí s dnešním jednáním a že doplnění nebo změnu programu nežádají.

Ad 1/ Poté předseda oddílu navrhl, aby předsedou dnešní VČS byl pan Marek Pazdera,  zapisovatelem pan Ing. Zdeněk Hořínek a ověřovatelem zápisu pan Martin Šípek. Nechal o návrhu hlasovat. Výsledek hlasování:  a) pro:  15   hlasů b) proti: 0 hlasů  c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy. Předseda oddílu konstatoval, že toto rozhodnutí VČS bylo přijato.

Ad 2/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Hracího řádu na rok 2016. V diskusi byl návrh Hracího řádu upraven a následně bylo konstatováno, že Hrací řád vyhovuje potřebám tenisového oddílu.  Po diskusi nechal předseda VČS hromady o návrhu hlasovat. Výsledek hlasování:  a) pro:  15   hlasů b) proti: 0 hlasů  c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy VČS tenisového oddílu schválila Hrací řád tenisového oddílu SK Velká Bystřice platný pro rok 2016. Hrací řád bude vyvěšen na webových stránkách a na nástěnce u kurtů.

Ad 3/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh odměn správcům Ing. Hořínkovi a p. Pazderovi st. .  Odměna bude 3000,- Kč/měs. v období duben - říjen 2014  + 20% motivační prémie z vybraných peněz od členů i nečlenů oddílu. Současně bylo navrženo, aby byla zvýšena publicita možnosti pronájmu kurtů (informace v Bystřických novinách, webové stránky, emailové hlášení atd,).  Dokument Povinnosti správce tenisových dvorců zůstává v platnosti. Správci současně ve spolupráci s pokladníkem připraví a projednají  Rozvrh hracích hodin na rok 2016. Rozvrh hracích hodin bude vycházet z rozvrhu roku 2015.   Po diskusi nechal předseda VČS hlasovat. Výsledek hlasování:  a) pro:  15   hlasů b) proti: 0 hlasů  c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy. VČS tenisového oddílu schválila odměny správce na rok 2016.

Ad 4/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Ceníku pro nečleny tenisového oddílu. V diskusi byl návrh potvrzen -  100kč/hod. Současně byla schválena 50% sleva při platbě na celou sezonu při využití hracích hodin v pracovní dny do 16.00 hod. Výsledek hlasování:  a) pro:  15   hlasů b) proti: 0 hlasů  c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy. VČS  tenisového oddílu schválila Ceník pro nečleny tenisového oddílu na rok 2016.

Ad 5/   Ing. Marek Pazdera přikročil k dalšímu bodu programu
- Krátkodobé cíle pro jaro 2016 :  příprava kurtů -  byla domluvena brigáda na sobotu 2.4.4. 2016 a na neděli 3.4. 2016  na 8.00 hod přímo na kurtech.
- Dlouhodobé cíle : studie zázemí, projekt osvětlení – cíl podání žádosti o dotaci v roce 2017.

Ad 6/ V diskusi byla projednány  žádosti pana Pavla Milera a p. Jan Volka  o členství v oddíle Po zaplacení vstupního poplatku se stanou p. Miler a p. Volek  členy  oddílu. Výsledek hlasování:  a) pro:  15   hlasů b) proti: 0 hlasů  c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy. Pavel Miler a Jan Volek  se po zaplacení vstupního poplatku  stanou členy oddílu.

Závěrem VČS se její předseda dotázal přítomných členů,  zda někdo vznáší protest nebo námitku k přijatým rozhodnutím nebo k průběhu VČS. Nikdo protest nebo námitku ani připomínku nevznesl, proto tuto VČS v 19.00 hod. ukončil.

 http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_z_clenske_schuze_31-3-2016.doc

Zápis č.31 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 2.9. 2015

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek,   

Omluveni:  Z. Skopalík,   P. Červinka,  Z. Muller, P.Zedník st.

Na schůzi bylo projednáno:

1)  Stav financí na účtu SK je k 31.12 2014  - 39. 263,- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 2.9. 2015  – 33.319,- Kč, na účtu SK Vrtov máme 40.000,- Kč.

2)Přijetí nového člena:

Výbor oddílu tenisu schválil přijetí nového člena Ing. Radka Melichárka. Nový člen již zaplatil dle Hracího řádu  vstupní poplatek.

3) Brigády, materiálový blok:

-- Bylo rozhodnuto o zakoupení 2 palet nové antuky (odpovídá Martin Šípek), splněno, pochvala Luďkovi Čtvrtlíkovi, který všechny pytle odnosil a uložil do boudy, i když má již brigádnické hodiny splněny!

- na měsíc říjen 2015 bude objednáno 20 m drenážní trubky DN 125, 2 m3 makadamu na provedení odvodnění kurtu č.2a3, dále pak 3ks chodníkové obruby na opravu vydlážděné plochy (zajistí M. Pazdera)

 4) Klubový turnaj:

19.9. 2015 od 8.30hod se uskuteční tradiční klubový turnaj mladíXstaří. Startovné je 100,- kč, důchodci jsou osvobozeni, poháry a občerstvení  zajištěny, prosíme všechny, kdo mají možnost donést do cen nějaké propagační materiál nebo pitný režim, aby tak učinili J. Přihlášky na email:pazdera@muvb.cz nebo důchodci u p. Hořínka Zdenka.

 5) Termíny nejbližších akcí: 12.9. 2015 – Pamiro Cup (turnaj nohejbal), 19.9. 2015- Klubový turnaj pro členy tenisového oddílu

 Zapsal: M. Pazdera

 

Zápis č.30 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice z 29.7. 2015

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek,   P. Červinka
Omluveni:  Z. Skopalík,   Z. Voráč , Z. Muller, P.Zedník st.

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 31.12.2014: 39263,- Kč. Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 29.7.2015: 39357,- Kč, na účtu SK

Vrtov máme 40000,- Kč.

2)  Ve spolupráci s SK Vrtov byla podána žádost o dotaci z prostředků Olomouckého kraje, bohužel jsme letos neuspěli. Od města Velká

Bystřice jsme obdrželi dotaci 15.000,- Kč v rámci žádosti SK Velká Bystřice, na údržbu kurtů a mládež. 

3) Odstoupení člena výboru:
RNDr. Ing. Zbyňek Voráč na vlastní žádost odstoupil z výboru TO. Výbor vzal odstoupení na vědomí. Děkujeme dlouholetému členu výboru

a prvnímu předsedovi oddílu (který nás registroval na tenisovém svazu) za dlouholetou funkcionářskou činnost. Výbor bude doplněn na

výroční členské schůzi. Na schůze výboru bude s hlasem poradním docházet trenér mládeže Luděk Čtvrtlík.

4)Přijetí nového člena:
Výbor oddílu tenisu schválil přijetí nového člena Ing. Radka Melichárka. Nový člen zaplatí dle Hracího řádu vstupní poplatek.

5) Brigády, materiálový blok:
Výbor  projednal připomínky členů k činnosti správce kurtů, správce Zdeněk Hořínek navrhl, že k 31.7. 2015 skončí. Výbor toto řešení

neschválil, po kratší diskuzi bylo navrženo a schváleno posílení ještě o jednoho správce do konce tenisové sezóny. Dalším  správcem

bude pan Jaroslav Pazdera st. Po ukončení sezóny bude svolána výroční členská schůze, kde budou všechny záležitosti projednány (nový

výbor, správci,  systém rezervací…).

Bylo rozhodnuto o zakoupení 2 palet nové antuky (odpovídá Martin Šípek).


6) Termíny nejbližších akcí:
12.9. 2015 – Pamiro Cup (turnaj nohejbal)
19.9. 2015- Klubový turnaj pro členy tenisového oddílu

Zapsal: M. Pazdera

Zápis č.29 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice ze 27.5. 2015

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek,  P. Zedník st., P. Červinka
Omluveni:  Z. Skopalík,   Z. Voráč ,Z. Muller

 Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 31.12 2014  - 39. 263,- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 27.5. 2015  – 42.525,- Kč, na účtu SK Vrtov máme 40.000,- Kč.

2)  Ve spolupráci s SK Vrtov byla podána žádost  o dotaci z prostředků Olomouckého kraje (oficiální zprávu nemáme), od města Velká Bystřice obdržíme dotaci 15.000,- Kč  v rámci žádosti SK Velká Bystřice,  na údržbu kurtů a mládež. 

3) Brigády, materiálový blok:
Výbor  upozorňuje členy, kteří nemají splněny brigádnické hodiny, aby se spojili se správcem – bude jim přidělena práce. Současně existuje možnost koupení si brigádnických hodin (využili pánové Tesařík a Chmelík ). Přehled stavu brigádnických hodin je připojen: http://tenis-vb.wbs.cz/brigady.ods

4) Rozvrh hodin:
Rozvrh hodin byl zveřejněn na vývěsce u kurtů a dále je na webu http://www.tenis-vb.wbs.cz/Rozvrh-hodin.html, upozorňujeme ty, kteří nebudou odhlašovat 24hod dopředu kurt, že v případě opakovaného neodhlášení bude přistoupeno na sankce a v následujícím roce to bude přitěžující okolnost  při obsazování hodin.


5) Termíny nejbližších akcí:
30.5. 2015 – turnaj smíšených párů
26.6. 2015 od 16.-20.00 hod. komerční pronájem kurt č.3
27.6. 2015 od 14-20.00hod komerční pronájem všechny kurty
19.9. 2015- Klubový turnaj

Zapsal: M. Pazdera

Členská schůze  tenisového oddílu SK Velká Bystřice - 2015

Schůze se konala ve čtvrtek 26.3.2015 v zasedací místnosti  Sport baru na hřišti Na Letné ve Velké Bystřici. 

Program byl takový:

1/ Zahájení výroční členské schůze,  volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele
2/ Schválení hracího řádu na rok 2015
3/ Schválení povinností a odměn správce na rok 2015
4/ Schválení ceníku pro veřejnost na rok 2015
5/ Informace o akcích na r. 2015
6/ Diskuse a závěr

Zde je ke stažení Zápis ze schůze 2015 (formát doc). 

Zápis č.28 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 3.9. 2014

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek. Omluveni:  Z. Skopalík,  P. Červinka,  Z. Voráč,  P. Zedník st. , Z. Muller

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 30.6. 2014  - 35.677,- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 3.9.  2014  – 22.589,- Kč, na účtu SK Vrtov máme 20.000,- Kč.

2)  Ve spolupráci s SK Vrtov jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci  o dotaci z prostředků Olomouckého kraje (20.000,- Kč), od města Velká Bystřice jsme obdrželi  dotaci 10.000,- Kč  v rámci žádosti SK Velká Bystřice,  na údržbu kurů a mládež. 

3) Brigády, materiálový blok:  -  sponzorsky bude dokončeno zadní část oplocení, -  M. Šípek koupí 2 síťovačky 

4) Termíny nejbližších akcí:  Klubový turnaj - v anketě jasně zvítězil termín 20.9. 2014!!
 
Zapsal: M. Pazdera

Zápis č.27 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 2.7. 2014

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek,  P. Zedník st. , Z. Muller.                              Omluveni:  Z. Skopalík,  P. Červinka,  Z. Voráč

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 31.12 2013  - 29.063,- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 2.7.. 2014  – 20.949,- Kč, na účtu SK Vrtov máme 20.000,- Kč.

2)  Ve spolupráci s SK Vrtov byla podána žádost  o dotaci z prostředků Olomouckého kraje (oficiální zprávu nemáme), od města Velká Bystřice obdržíme dotaci 10.000,- Kč  v rámci žádosti SK Velká Bystřice,  na údržbu kurů a mládež. 

3) Brigády, materiálový blok:
-  sponzorsky bude dokončeno zadní část oplocení
-  správce zakoupí 4ks rychlospojek na hadice 

5) Termíny nejbližších akcí:
Anketa na termín klubového turnaje:  do 31.7. 2014 se členové vyjádří zda bude turnaj v sobotu 30.8. 2014 nebo 20.9. 2014. Který termín bude mít více hlasů bude zvolen.
Zapsal: M. Pazdera

Zápis č.26 ze schůze výboru TO SK Velká Bystřice dne 9.4.2014

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek,  P. Zedník st. , Z. Voráč
Omluveni:  Z. Skopalík,  P. Červinka,  Z. Muller

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 31.12 2013  - 29.063,- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 9.4. 2014  – 12.000,- Kč (průběžně jsou vybírány poplatky), na účtu SK Vrtov máme 20.000,- Kč.
2)  Ve spolupráci s SK Vrtov znovu podáme žádost o dotaci z prostředků Olomouckého kraje, byla podána žádost o grant v rámci žádosti SK Velká Bystřice na město Velká Bystřice  na údržbu kurů a mládež. 
3) Brigády, materiálový blok:
-  zakoupení kartáče, barvy na natření laviček (správce)
-  následně bude svolána brigáda na dokončení "jarních prací". 
4) Rozvrh hracích hodin:
Výbor projednal jednotlivé požadavky a příští týden bude zveřejněn Rozvrh hracích hodin na rok 2014. Snažili jsme co v největší míře zohlednit termíny roku 2013. Důležité upozornění: hra bude umožněna jen těm co budou mít do 31.5. 2014 splněny brigádnické hodiny nebo zaplacenou pokutu za nesplněné brigádnické hodiny!!!!
5) Termíny nejbližších akcí:
- zatím nebyly žádné akce nahlášeny, případné pořadatele prosím o zaslání plánu akcí
Zapsal: M. Pazdera

Zápis z jednání členské schůze tenisového oddílu SK Velká Bystřice

Schůze se konala ve středu 19.3.2014 v zasedací místnosti hospody Sport bar na hřišti Na Letné ve Velké Bystřici. 
Program byl takový: 
1/ Zahájení členské schůze,  volba předsedajícího,  volba zapisovatele 
2/ Schválení hracího řádu na rok 2014
3/ Schválení odměn správce na rok 2014
4/ Schválení ceníku pro nečleny  na rok 2014
5/ Informace o akcích na r. 2014
6/ Usnesení 
7/ Závěr

Zde je stažení Zápis z jednání  (formát doc).

Zápis č.25 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 16.9. 2013

 
Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek,  P. Zedník st.,  Z. Muller.           Omluveni:  Z. Skopalík, Z. Voráč, P. Červinka
 
Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 30.6. 2013  - 33.763- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 17.9. 2013 – 13.283,- Kč. Poplatky jsou již vybrány.
 
2)  Ve spolupráci s SK Vrtov jsme podali žádost o grant  od Olomouckého kraje. Uspěli jsme  a získali dotaci 20.tis. Kč. Výbor prostředky rozdělil (10.tis. Kč na mládež a 10.tis. Kč jako rezerva na případné spoluúčasti při dotacích). 
 
3) Testuje se nový rezervační systém celého SK. Stránky www.sport-vb.cz jsou již spuštěny. Asi hlavní novinkou sportovního areálu, která je řešena právě prostřednictvím těchto nových stránek, je rezervační systém pro jednotlivá sportoviště. Na stránkách přehled o rezervacích sportovišť a prostřednictvím registrace můžete řešit i vlastní rezervace. Na příští rok plánujeme výraznější zapojení oddílu tenisu do rezervačního systému.
 
4) Brigády, materiálový blok: 
-  zakoupení sítě na stahovaní kurtů (M. Šípek) - splněno
-  posečení trávy za plotem (částečně P. Červinka -pochvala), dokončení před turnajem Honza Jašek.  
 
5) Termíny nejbližších akcí:    - 21.9. 2013 - Klubový turnaj (mladíXstaří)
6)  Zb. Müller navrhl uspořádání autobusového zájezdu na finále DC Cupu  Srbsko - ČR v Bělehradě. Po upřesnění ceny vstupenek předloží návrh programu zájezdu a cenovou nabídku. 
7) S platností od  23.9. 2013 se odpolední hrací hodiny zkracují na 1,5hod (16.00-17.30hod a 17.30hod - 19hod.)!!!!
 
Zapsal: M. Pazdera
 

Zápis č.24 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 14.8. 2013

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek, Z. Voráč, P. Zedník st.                    Omluveni:  Z. Skopalík, Z. Muller, P. Červinka

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 30.6. 2013  - 33.763- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 14.8. 2013 – 17.585,- Kč. Poplatky jsou již vybrány.

2)  SK Velká Bystřice,oddíl tenisu získal grant  města  Velká Bystřice  ve výši 10.tis. Kč , který je již na účtě. . Ve spolupráci s SK Vrtov jsme podali žádost o grant  od Olomouckého kraje a čekáme na výsledek.....

3) Byl vyvěšen  Rozvrh hracích hodin na rok 2013, současně se testuje nový rezervační systém celého SK. Stránky http://www.sport-vb.cz/ jsou již spuštěny. Asi hlavní novinkou sportovního areálu, která je řešena právě prostřednictvím těchto nových stránek, je rezervační systém pro jednotlivá sportoviště.
Od nynějška máte na stránkách přehled o rezervacích sportovišť a prostřednictvím registrace můžete řešit i vlastní rezervace.

4) Bylo dohodnuto:
-  zakoupení sítě na stahovaní kurtů (M. Šípek)
- svolání brigády na sobotu 31.8. 2013 na 14.hod – stěhování antuky, instalace laviček ve spolupráci s oodílem volejbalu, úklid areálu. Pro ty, kdo nemají splněné brigádnické hodiny účast nutná!!!!!

5) Termíny nejbližších akcí:
-24.8. 2013 – sudový turnaj volejbal
- 7.9. 2013 – PAMIRO Cup nohejbal
- 21.9. 2013 - Klubový turnaj (mladíXstaří)

 Zapsal: M. Pazdera

 

 

Zápis č.23 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 19.6. 2013

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek, Z. Muller, P. Červinka
Omluveni:  Z. Skopalík, Z. Voráč, P. Zedník st.

  Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 27.3. 2013  - 39.063- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k  19.6. 2013 - 21.899,- Kč. Poplatky jsou již vybrány.

2)  SK Velká Bystřice,oddíl tenisu získal grant  města  Velká Bystřice  ve výši 10.tis. Kč  . Ve spolupráci s SK Vrtov jsme podali žádost o grant  od Olomouckého kraje a čekáme na výsledek.....

3) Byl vyvěšen  Rozvrh hracích hodin na rok 2013, současně se testuje nový rezervační systém celého SK. Stránky www.sport-vb.cz jsou již spuštěny. Asi hlavní novinkou sportovního areálu, která je řešena právě prostřednictvím těchto nových stránek, je rezervační systém pro jednotlivá sportoviště.
Od nynějška máte na stránkách přehled o rezervacích sportovišť a prostřednictvím registrace můžete řešit i vlastní rezervace.

4) Bylo dohodnuto, že nová bouda na antuku se ze 3 stran pouze oplotí, po dokončení střechy a zajištění nových desek na lavičky bude domluvena velká brigáda. Je ještě hodně členů, kteří nemají splněné brigádnické hodiny!!!

5) Termíny nejbližších akcí:
- 22.6. 2013 - Smíšené dvojice turnaj
- 14.9. 2013 - Klubový turnaj (mladíXstaří)

Zapsal: M. Pazdera                  http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.23.doc

Zápis č.22 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 5.5.2013

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z. Hořínek, Z. Voráč, P. Zedník st.
Omluveni:  Z. Skopalík, Z. Muller

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 27.3. 2013  - 39.063- Kč .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k  5.5. 2013 - 13.597,- Kč. Probíhá vybírání poplatků (herní + příspěvek SK), kdo nebude mít do konce května zaplaceno nebude vpuštěn na kurty!!!
2)  SK Velká Bystřice,oddíl tenisu získal grant  města  Velká Bystřice  ve výši 10.tis. Kč  . Ve spolupráci s SK Vrtov podáme žádost na grant  od Olomouckého kraje.
3)  Akce rozšíření tenisových kurtů III.etapa.  Připravena projektová dokumentace včetně rozpočtu na umělé osvětlení kurtu č.1.  Bohužel jsme s žádostí o dotaci neuspěli, na jaře 2014 podáme znovu.....
4) Byl projednán a schválen Rozvrh hracích hodin na rok 2013, který je přílohou zápisu a bude vyvěšen na našich webových stránkách.
5) V sobotu a neděli 11-12.5. 2013 budou svolány na 9.hod brigády. Je potřeba především zajistit:  
- úpravu terénu u stojanu  na kola
- bouda na antuku a její přemístění (bouda M. Šípek - 15.tis. Kč, materiál věnuje J. Jašek, klempířskou provede M. Šudřich)
- nátěr laviček, úklid na kurtech
6) Termíny nejbližších akcí:
- 11.5. 2013 - Turnaj mládeže
- 25.5. 2013 - Retro turnaj dvouhry
- 22.6. 2013 - Smíšené dvojice turnaj

http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c_22.doc

 

Zápis z jednání  členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice 17.4.2013


Dnešního dne 17.4.  2013 od 18. hod v zasedací místnosti SK Velká Bystřice se  konala  členská schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice. Seznam přítomných členů je připojen v příloze k tomuto zápisu.

Program jednání:

1/ Zahájení  výroční členské schůze, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2/  Schválení hracího řádu na rok 2013
3/ Schválení povinností správce areálu a odměny správce na rok 2013
4/ Schválení ceníku pro veřejnost na rok 2013
5/ Informace o akcích na rok 2013
6/ Diskuse a závěr

Zápis z jednání:

Jednání výroční členské schůze (dále VČS) zahájil v 18.00 hodin předseda oddílu tenisu pan Marek Pazdera..  Přítomno bylo 16 členů. Předseda se dotázal přítomných, zda souhlasí s dnešním jednáním a s navrženým programem a zda někdo navrhuje doplnění nebo změnu programu jednání VČS. Na to všichni přítomní prohlásili, že souhlasí s dnešním jednáním a že doplnění nebo změnu programu nežádají.

Ad 1/ Poté předseda oddílu navrhl, aby předsedou dnešní VČS byl pan Marek Pazdera,  zapisovatelem pan Ing. Zdeněk Hořínek   a ověřovatelem zápisu pan Martin Šípek. Nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:  a) pro:    16 hlasů   b) proti:   0 hlasů      c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy
Předseda oddílu konstatoval, že toto rozhodnutí VČS bylo přijato.
       
Ad 2/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Hracího řádu na rok 2013. V diskusi byl návrh Hracího řádu upraven a následně bylo  konstatováno, že Hrací řád vyhovuje potřebám tenisového oddílu.  Po diskusi nechal předseda VČS hromady o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:  a) pro:  16   hlasů     b) proti:   0 hlasů     c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy
VČS tenisového oddílu schválila Hrací řád tenisového oddílu SK Velká Bystřice platný pro rok 2013. Hrací řád bude vyvěšen na webových stránkách a na nástěnce u kurtů.

Ad 3/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh odměn správcům Ing. Hořínkovi a p. Dubovi.  Odměna bude 3000,- Kč/měs.  v období duben - říjen 2013  + 20% motivační prémie z vybraných peněz od členů i nečlenů oddílu. Současně bylo navrženo, aby byla zvýšena publicita možnosti pronájmu kurtů (informace v Bystřických novinách, webové stránky, emailové hlášení atd,).   Dokument Povinnosti správce tenisových dvorců zůstává v platnosti. Správci současně ve spolupráci s pokladníkem připraví a projednají  Rozvrh hracích hodin na rok 2013.  Po diskusi nechal předseda VČS hlasovat.

Výsledek hlasování:  a) pro:  16  hlasů   b) proti:   0 hlasů   c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy
VČS tenisového oddílu schválila odměny správce na rok 2013.

Ad 4/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Ceníku pro nečleny tenisového oddílu. V diskusi bylo navrženo zvýšení ceny  na 100kč/hod a v případě stálého partnera nečlena 50Kč/hod.

Výsledek hlasování:  a) pro:   16 hlasů  b) proti:    0 hlasů  c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy
VČS  tenisového oddílu schválila Ceník pro nečleny tenisového oddílu na rok 2013.

Ad 5/   Ing. Marek Pazdera přikročil k dalšímu bodu programu
- Krátkodobé cíle pro jaro 2013 : Oplocení, bouda na antuku, příprava kurtů
- Dlouhodobé cíle : Podaná žádost o dotaci z MŠMT (studie zázemí, projekt osvětlení)

Ad 6/ V diskusi bylo konstatováno, že je nutné co nejdříve svolat brigádu na úpravu povrchů. Závěrem VČS se její předseda dotázal přítomných členů,  zda někdo vznáší protest nebo námitku k přijatým rozhodnutím nebo k průběhu VČS. Nikdo protest nebo námitku ani připomínku nevznesl, proto tuto VČS v 19..00 hod. ukončil.

Zapsal:    Ing. Zdeněk Hořínek 
Předseda VČS:   Ing. Marek Pazdera
Ověřovatel zápisu:                Martin Šípek                            http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_z_clenske_schuze_17.4.2013.doc

Zápis č.21   ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 27.3. 2013

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,  Z.Müller, Z. Hořínek,
Omluveni:  Z. Skopalík ,  Z. Voráč, P. Zedník st.

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 27.3. 2013  - 29.063- Kč (+ dohledává se zatoulaná platba D. Chaloupka) .   Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k  27.3. 2013 - 7.821,- Kč.
2)  SK Velká Bystřice,oddíl tenisu podal žádost o grant na město  Velká Bystřice (žádost 20.tis. Kč - finance se budou rozdělovat v dubnu 2013) . Ve spolupráci s SK Vrtov podáme žádost na grant  od Olomouckého kraje.
3)  Akce rozšíření tenisových kurtů III.etapa.  Připravena projektová dokumentace včetně rozpočtu na umělé osvětlení kurtu č.1.  Podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu, výsledky zatím nevíme....
4) Bylo dohodnuto, že na středu 10. dubna 2013 na 18 hod bude svolána členská schůze oddílu tenisu, kde budou předloženy ke schválení - hrací řád na r. 2013, poplatky, ceníky pro nečleny, odměny správců, pronájem kurtů... (Pozn.: později byl termín posunut na 17.4.2013).
5) V rámci přípravy na sezónu budou svolány brigády a bude především zajištěno: 
- příprava kurtů (obnovení umělých lajn, válení, voda....)
- dokončení plotu
- stojan na kola
- bouda na antuku a její přemístění
Termíny brigád budou projednány na členské schůzi, evidenci povedou správci (Hořínek, Dub)

Zapsal: M. Pazdera                            zapis_c.21.doc

V této části najdete informace o oddílu tenisu Sportovního klubu Velká Bystřice:

a) Seznam členů                                    b) Zápisy ze schůzí výboru a ze členských schůzí oddílu - viz následující sekce                       c) Statut oddílu - zcela dole na této stránce.

Zápis č.20 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 12.9.2012

Přítomni: M.Pazdera, M.Šípek, Z.Müller, Z.Hořínek,
Omluveni: Z.Skopalík, Z.Voráč, P.Zedník st.

Na schůzi bylo projednáno:

1) Stav financí na účtu SK je k 31.12. 2011: 43.771 Kč. Aktuální stav bude zjištěn. Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 12.9.2012: 11. 825 Kč.

2) SK Velká Bystřice obdržel grant 10.000 Kč od města Velká Bystřice. SK Vrtov obdržel grant od Olomouckého kraje ve výši 30 tis. Kč na mládež - bude zakoupen nahrávací stroj.

3) Akce rozšíření tenisových kurtů III.etapa. Připravena projektová dokumentace včetně rozpočtu na umělé osvětlení kurtu č.1. Nebylo možné podat žádost do programu Leader 2012. Úkol podat žádost do nejbližšího možného dotačního programu.

4) V rámci brigádnických hodin bylo dohodnuto:
- senioři pod vedením správců zajistí natření plotu kolem kurtu č.1 a přípravu sloupků včetně natření a osazení vzpěry - plot od háječku - ještě není úplně dokončené!
- M. Pazdera a M. Šípek zajistí brigádníky na  natažení plotu od háječku a na instalaci stojanu na kola - termín do konce října 2012!!!!
- M. Pazdera zajistí dodavatelsky zpevněnou  plochu 3x4m na provedení přístřešku na antuku
- P. Zedník ml.  se nabídl, že pokosí kopřivy za plotem, bylo by dobré do turnaje 22.9. 2012

5) S platností od 12.9. 2012 se odpolední hrací hodiny zkracují na 1,5hod (16.00-17.30hod a 17.30hod - 19hod.)!!!!

6) Termíny nejbližších turnajů:
- 15.9. 2012 - Pamiro Cup nohejbal  (místo nájmu zajistí dlažbu na přístřešek)
- 22.9. 2012 - klubový turnaj (staří X mladí) - přihlášky přijímá do čtvrtku 20.9. 2012 Z.Müller a Z. Hořínek.

Zapsal: M. Pazdera                              http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.20.doc

Zápis č.19  ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 12.6. 2012

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,   P. Zedník st.,  Z. Hořínek, Z. Voráč
Omluveni:  Z. Skopalík ,  Z.Müller

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 31.12. 2011 - 43.771- Kč.  Aktuální stav bude zjištěn. Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má k 12.6. 2012 - 16.754,- Kč.

2)  SK Velká Bystřice obdržel grant 10.000,- Kč od města Velká Bystřice. SK Vrtov podal na Olomoucký kraj žádost o příspěvek ve výši 30.tis. Kč na mládež (pokud uspěje bude zakoupen nahrávací stroj).

3)  Akce rozšíření tenisových kurtů III.etapa.  Připravena projektová dokumentace včetně rozpočtu na umělé osvětlení kurtu č.1. Nebylo možné podat žádost do programu Leader.  Úkol podat žádost do nejbližšího možného dotačního programu.

4) V rámci brigádnických hodin bylo dohodnuto:
 -    správce zakoupí kartáče na údržbu umělých lajn,  čistící zónu 1x0,5m a materiál nutný k postavení plotu (drát, napínáky, ...)
-  senioři pod vedením správců zajistí natření plotu kolem kurtu č.1 a přípravu sloupků včetně natření a osazení vzpěry - plot od háječku
- M. Pazdera a M. Šípek zajistí brigádníky na  natažení plotu od háječku a na instalaci stojanu na kola
-  M. Pazdera zajistí dodavatelsky zpevněnou  plochu 3x4m na provedení přístřešku na antuku
-  M. Šudřich zajistí do příštího týdne opravu střechy klubovny.
- P: Červinka se nabídl, že pokosí kopřivy za plotem.
Odpovídá: M. Pazdera,  Z. Hořínek, M.Šípek

5) Termíny nejbližších turnajů:
- 23.6. 2012 - Smíšené dvojice
- 22.9. 2012 - Klubový turnaj - staříXmladí

Zapsal: M. Pazdera                http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c_19_v2.doc

 

Zápis z jednání  členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice

Dnešního dne 21. 3. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti SK Velká Bystřice se  konala  členská schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice. Seznam přítomných členů  je připojen v příloze k tomuto zápisu.

Program jednání:

1/ Zahájení  výroční členské schůze, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a
    ověřovatele zápisu.
2/ Informace o ukončené III.etapě a přípravě další  rekonstrukce tenisového areálu SK
3/  Schválení hracího řádu na rok 2012
4/ Schválení povinností správce areálu a odměny správce na rok 2012
5/ Schválení ceníku pro veřejnost na rok 2012
6/ Diskuse a závěr

Zápis z jednání:

Jednání výroční členské schůze (dále VČS) zahájil v 19.00 hodin předseda oddílu tenisu pan Marek Pazdera..  Přítomno bylo  17 členů. Předseda se dotázal přítomných, zda souhlasí s dnešním jednáním a s navrženým programem a zda někdo navrhuje doplnění nebo změnu programu jednání VČS. Na to všichni přítomní prohlásili, že souhlasí s dnešním jednáním a že doplnění nebo změnu programu nežádají.

Ad 1/ Poté předseda oddílu navrhl, aby předsedou dnešní VČS byl pan Ing. Marek Pazdera,  zapisovatelem pan Ing. Zdeněk Hořínek   a ověřovatelem zápisu pan Martin Šípek. Nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:  a) pro:      17 hlasů
     b) proti:      0 hlasů
     c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy
Předseda oddílu konstatoval, že toto rozhodnutí VČS bylo přijato.

Ad 2/   Ing. Marek Pazdera přikročil k dalšímu bodu programu a seznámil VČS s proběhlou III. etapou  rekonstrukce tenisového areálu. Tato investice byla provedena díky finanční podpoře SK Vrtov a sponzorskému daru firmy Autodoprava Pazdera.  Na tento rok se budou připravovat investice v pořadí 1) umělé osvětlení 2) zázemí. 
VČS vzala informaci na vědomí.

.      
Ad 3/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Hracího řádu na rok 2012. V diskusi bylo konstatováno, že Hrací řád vyhovuje potřebám tenisového oddílu.    Po diskusi nechal předseda VČS hromady o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:  a) pro:    17   hlasů
     b) proti:      0 hlasů
     c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila Hrací řád tenisového oddílu SK Velká Bystřice platný pro rok 2012. Hrací řád bude vyvěšen na webových stránkách a na nástěnce u kurtů.

Ad 4/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh odměn správcům Ing. Hořínkovi a p. Dubovi.  Odměna bude 3000,- Kč/měs.  v období duben - říjen 2012  + 20% motivační prémie z vybraných peněz od nečlenů oddílu. Současně bylo navrženo, aby byla zvýšena publicita možnosti pronájmu kurtů (informace v Bystřických novinách, webové stránky, emailové hlášení atd,).   Dokument Povinnosti správce tenisových dvorců zůstává v platnosti. Správci současně ve spolupráci s pokladníkem připraví a projednají  Rozvrh hracích hodin na rok 2012.  Po diskusi nechal předseda VČS hlasovat.

Výsledek hlasování:  a) pro:    17  hlasů
     b) proti:      0 hlasů
     c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila odměny správce na rok 2012.

Ad 5/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Ceníku pro nečleny tenisového oddílu. V diskusi bylo konstatováno, že cena bude stejná jako v roce 2011, to je  80 Kč/hod.

Výsledek hlasování:  a) pro:      17 hlasů
     b) proti:      0 hlasů
     c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS  tenisového oddílu schválila Ceník pro nečleny tenisového oddílu na rok 2012.

Ad 6/ V diskusi bylo konstatováno, že je nutné co nejdříve svolat brigádu na úpravu povrchů. Následně bude sponzorsky na kurtech č.1a2 provedeno instalování umělých lajn.   Závěrem VČS se její předseda dotázal přítomných členů,  zda někdo vznáší protest nebo námitku k přijatým rozhodnutím nebo k průběhu VČS. Nikdo protest nebo námitku ani připomínku nevznesl, proto tuto VČS v 20.00 hod. ukončil.

Zapsal:    Ing. Zdeněk Hořínek 
Předseda VČS:   Ing. Marek Pazdera
Ověřovatel zápisu:              Martin Šípek
 

http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_clenska_schuze_21-3-2012.doc

 

Zápis č.18   ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 1.3. 2012

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,   P. Zedník st., Z.Müller, Z. Hořínek
Omluveni:  Skopalík Z., Voráč Z., 

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je k 31.12. 2011 - 43.771- Kč.  Pokladník oddílu tenisu M. Šípek má 6.145,- Kč.

2)  Akce rozšíření tenisových kurtů III.etapa.   Úkol podat žádost do programu Leader na osvětlení kurtu č.1.  Termín podání žádosti o dotace květen 2012 , případná realizace podzim 2012.

3) V rámci přípravy tenisových kurtů na jarní sezónu bylo dohodnuto:
-    správce provede kontrolu na tenisových kurtech a zajistí seznam případných věcí, které je nutno dokoupit,
-  správce dodá výkres stojanů na kola, v jarních měsících budou stojany instalovány.
Odpovídá: M. Pazdera,  Z. Hořínek

4) Na středu 21.3. 2012  na 19. hod.  bude do hospody na hřišti  svolána výroční schůze oddílu tenisu, která rozhodne o  oddílových příspěvcích na rok 2012, Hracím řádu na rok 2012, odměnách správci, přijetí nových členů,  svolání brigád před zahájením sezóny atd. Nutno zajistit co největší účast členů oddílu tenisu!!!
Výbor bude navrhovat:
- Oddílový příspěvek dospělý 1000,- Kč (loni 1000,- Kč), důchodci 300,- Kč (loni 300,- Kč), děti 200,- Kč.
- plat správce  - 3000,- Kč/měsičně,  (duben - říjen) + 20% motivačních z vybraných peněz od nečlenů oddílu
- současně bude proveden výběr příspěvků do SK Velká Bystřice, dospělý 100,- Kč, dítě 50,-Kč (neplatí členové, kteří zaplatili v jiných oddílech)

5) Bude připraven hrací plán na sezónu 2012, po projednání se členy tenisového oddílu budou volné hodiny nabídnuty veřejnosti, hrací plán bude zveřejněn na webových stránkách města i oddílu,  úkolem bude zajistit větší využití ten.kurtů, rezervace bude členům oddílu umožněna až po zaplacení hráčského příspěvku na rok 2012!!!!
Odpovídá: M. Pazdera, M.Šípek, Z.Hořínek
Termín: duben 2012

6) Budou připraveny žádosti o podporu na činnost tenisového oddílu  z grantů města Velká Bystřice a ve spolupráci s SK Vrtov  z prostředků Olomouckého kraje.
Termín: duben 2012
Odpovída: M. Pazdera

Zapsal: M. Pazdera

Zápis č.17   ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 29.8. 2011

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,   P. Zedník st.,   Hořínek Z, Müller Z.,
Omluveni:  Z. Voráč, Z. Skopalík, 

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je …..zjišťujeme,- Kč .  Pokladník M. Šípek má 14.344,- Kč.

2) V rámci údržby kurtů bylo provedeno:
- Zakoupení sítě na stahování na kurt č.3, provedení napojení dřezu v klubovně, zajištění vstupních dveří  (pochvala M. Šípek a správci )
Nové úkoly:
-  Ppovedení postřiku proti plevelu (RANDAP) – domluveno oslovení p. Spurného – Ditana (602756698)
-  výroba stojanu na kola  (dlouhodobý úkol, Z. Hořínek – zaměření a nahlášení potřebného materiálu,  zajištění sponzorsky trubky – M. Pazdera,)
- osazení nových ventilů na zavlažovací hadice provede v jarních měsících 2012  správce

3) . V rámci rekonstrukce areálu SK navrhuje  výbor provést instalaci umělých lajn na kurty č.1 a 2. Jednání o sponzorském provedení.  (odpovídá – M. Pazdera)
Dále se zpracovává projekt umělého osvětlení a výhledová dokumentace na nové šatny.

4) SK Vrtov obdržel dotaci z prostředků Olomouckého kraje 25.tis. Kč (15.tis. kč na mládež + 10.tis. Kč oddíl) a dále oddíl tenisu SK velká Bystřice  10.tis. kč z grantu od MěÚ Velká Bystřice.

5) Byly zakoupeny tenisové míče Volkl, možnost zakoupit u správce balení 4ks míčů za 135 Kč/bal.

6) Z. Hořínek zajistil  u pí. Axmanové  odvezení  tenisového mobiliáře a antuky. Doprava sponzorsky Pamiro (za pronájem tenisového areálu na nohejbal) a Autodoprava Pazdera.  Brigádnické hodiny odpracovali: správci, Šudřich, Jirouš, Pazdera J st., Zedník F., ….

7) Plán akcí na nejbližší období
Klubový losovaný turnaj bude 24.9. 2011 !!!! Do pátku 16.9. 2011 nahlásit účast na e-mail muller@bmasistent.com, nebo na tel. 777327325. Zbyněk Müller bude mít na starosti sportovní část (herní systém, tabulky, příprava losování atd…), M. Šípek – poháry,ceny, občerstvení.  M. Pazdera – ceny, občerstvení.  Prosíme současně všechny kdo mají možnost přispět do cen (podnikatele, úředníky, starosty, …) nějakou drobností (láhev, tričko, propagační předměty), aby tyto shromáždili u M. Šípka.

Bylo dohodnuto, že pro nečleny oddílu bude za pronájem na turnaj účtováno 2000,- Kč.

http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.17.doc
 

Seznam členů oddílu pro rok 2011

S ohledem na ochranu osobních údajů je uložený soubor zazipován s použitím hesla. Heslem je přezdívka pana předsedy (vše malým písmem).

http://tenis-vb.wbs.cz/seznam_clenu_to_kveten_2011.zip

Zápis č.16   ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 30.6. 2011

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,   Z. Skopalík,  Hořínek Z
Omluveni:  Z. Voráč, Z. Müller,

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je …..zjišťujeme,- Kč .  Pokladník M. Šípek má 23.693,- Kč.

2) V rámci údržby kurtů bylo dohodnuto:
- Zakoupení sítě na stahování na kurt č.3, provedení napojení dřezu v klubovně, zajištění vstupních dveří  (odpovídá M. Šípek )
-  Provedení postřiku proti plevelu, výroba stojanu na kola  (Z. Hořínek)
-  Nový správce provede kontrolu na tenisových kurtech a zajistí seznam případných věcí, které je nutno dokoupit
Odpovídá: Hořínek Z, M. Pazdera, M. Šípek

3) na začátku července bude SK provádět rekonstrukci sportovních hřiš´t v areálu. V rámci rekonstrukce navrhuje výbor provést instalaci umělých lajn na kurty č.1 a 2.
Dále se zpracovává projekt umělého osvětlení a výhledová dokumentace na nové šatny.

4) SK Vrtov obdržel dotaci z prostředků Olomouckého kraje 25.tis. Kč (15.tis. kč na mládež + 10.tis. Kč oddíl) a dále oddíl tenisu SK velká Bystřice  10.tis. kč z grantu od MěÚ Velká Bystřice.

5) Z. Hořínek zjistí u pí. Axmanové termín na odvezení  tenisového mobiliáře. Současně bude odvezena antuka, nutno zajistit dobrovolníky (zvláště ty co nemají plný počet hodin – Šudřich, Jirouš, atd..).
Odpovídá: Z. Hořínek
Termín: červenec 2011

6) Plán akcí na nejbližší období
Klubový losovaný turnaj bude 24.9. 2011 !!!!
Bylo dohodnuto, že pro nečleny oddílu bude za pronájem na turnaj účtováno 2000,- Kč.
 

Zápis č.15   ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 25.5. 2011

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek,   P. Zedník st., Hořínek Z, Červinka P.     Omluveni:  Z. Voráč, Z. Müller, Z.Skopalík

Na schůzi bylo projednáno:
1)  Stav financí na účtu SK je 20.152,- Kč .  Pokladník M. Šípek má 26.705,- Kč.

2) Bylo dohodnuto, že od 1.6. 2011 se stane správcem Z. Hořínek (zástupce K. Dub). Stávající správce Zedník P. st. předá novému správci seznamy brigád, kurty, postřikovač, atd… Plat správce bude 2000,- Kč + 20% z vybraných peněz od nečlenů.

3) V rámci dokončení rekonstrukce kurtu č.3 + kurtu na volejbal bude provedeno:
-  Brigáda dokončení volejbalového kurtu ve spolupráci s oddílem volejbalu (odpovídá správce červen 2011)
- Zakoupení podpěr na čtyřhru (odpovídá M. Šípek – do 3.6. 2011)
-  Provedení postřiku proti plevelu – sponzorsky Ditana (M. Pazdera – červen 2011)
-  Nový správce provede kontrolu na tenisových kurtech a zajistí seznam případných věcí, které je nutno dokoupit
Odpovídá: Hořínek Z, M. Pazdera, M. Šípek

4) Bude dokončeno  vybírání členských příspěvků SK, dospělí 100 Kč, děti 50 kč,. Současně bude také dokončeno  vybírání hracích příspěvků 1000,- Kč, důchodci 300,- Kč. Od 1.6. 2011 nebudou na kurt vpuštěni členové bez zaplaceného hráčského příspěvku !! Členové, kteří nemají odpracovaných povinných 10 brigádnických hodin zaplatí za každou neodpracovanou hodinu 200 Kč!!!!
Odpovídá: M.Šípek, P. Zedník, Z. Hořínek
Termín: 1.6. 2011

5) Bude připraven hrací plán od 1.6. 2011 do konce sezóny. Po projednání se členy tenisového oddílu budou volné hodiny nabídnuty veřejnosti, hrací plán bude zveřejněn na webových stránkách města i oddílu,  úkolem bude zajistit větší využití ten.kurtů. Požadavky předejte do 29.5. 2011 (Hořínek Z., Šípek, Pazdera M, Zedník P.st)
Odpovídá: Hořínek Z.,  M. Pazdera, M.Šípek, P. Zedník
 

6) Z. Hořínek zjistí u pí. Axmanové možnost odkoupení tenisového mobiliáře a současně zajistí termín odvozu.
Odpovídá: Z. Hořínek
Termín: červen 2011

7) Plán akcí na nejbližší období
4.6. – Vánoční turnaj (Pazdera M. 40)
18.6. – turnaj mládeže debly
25.6. – turnaj smíšené debly
Bylo dohodnuto, že pro nečleny oddílu bude za pronájem na turnaj účtováno 2000,- Kč.

Soubor se zápisem ke stažení: http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.15.doc

 

 

 

 

Přehled brigádnických hodin

Připomínáme všem členům povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin (viz.hrací řád).

Dle informací správce přikládáme odpracované hodiny (stav z 8.4. tedy před před 2. sobotní brigádou):
- Svobodník - 2hod. brigáda
- Soukeník - 2hod. brigáda
- Jaroslav Pazdera st. - 6hod (brigáda, vytyčování kurtů a válení)
- Jaroslav Pazdera ml. - 6 hod (válení kurtů, likvidace sloupů, vytyčování kurtů)
-  Zdeněk Hořínek - 2hod (válení, úklid)
- Karel Dub - 2hod (válení, úklid)
- Václav Chodil - 2hod (válení, úklid)
- Bob Gottwald - 4 hod (brigáda, válení, úklid)
- Červinka P. - 4 hod (válení, web)
- Pazdera M. - 8 hod (válení, vytyčování, úklid)
- Polzer r. - 4hod (válení, vytyčování)
- Šípek m. - 6 hod (válení, obložení dveří)
- Schneider vl. - 6 hod (brigáda, situace kurtů)


 

Zápis č.14 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 30.3. 2011

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st.,Skopalík Z., Z.Müller, Hořínek Z.                               Omluveni: Z. Voráč

Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 20.152,- Kč (včera mi na schůzi SK řekli, že nám strhli 24.827,-Kč za Leader až v roce 2011) . Pokladník M. Šípek má 18.535,- Kč.

2) Akce rozšíření tenisových kurtů z dotace (program Leader) byla úspěšně dokončena. SK obdržel již platbu od správce dotačního programu. Naši spoluúčast (24.827,- Kč) jsme zaplatili díky financím od SK Vrtov.

3) Bylo dohodnuto, že dalšími připravovanými projekty budou:
- výměna povrchů na kurtech 3 + volejbal (rozpočet cca 250.tis. Kč, do pondělí oznámí SK Vrtov zda podpoří náš záměr a jakou částkou, potom bude rozhodnuto zda akci zahájíme ještě na jaře 2011)
- umělé osvětlení (dne 31.3. 2011 zadána u firmy Elpremont projektová dokumentace)
- zázemí oddílu (sprcha, záchod) M. Pazdera požádá Ing. L.Schneidera o zpracování jednoduché projektové dokumentace.
Odpovídá: M. Pazdera, Z. Skopalík
Termín: duben 2011

4) V rámci přípravy tenisových kurtů na jarní sezónu bylo dohodnuto:
- Brigáda na sobotu 2.4. 2011, sraz v 9.30 hod, s sebou hrábě a lopaty.
- Provedení postřiku proti plevelu – sponzorsky Ditana (M. Pazdera – květen 2011)
- správce provede kontrolu na tenisových kurtech a zajistí seznam případných věcí, které je nutno dokoupit, správce vyvěsí hrací řád na rok 2011 a ceník pro nečleny
Odpovídá: M. Pazdera, P. Zedník

5) Bylo zahájeno vybírání členských příspěvků SK, dospělí 100 Kč, děti 50 kč, Současně nude zahájeno vybírání hracích příspěvků 1000,- Kč, důchodci 300,- Kč
Odpovídá: M.Šípek, P. Zedník
Termín: 31.3. 2011

6) Bude připraven hrací plán na sezónu 2011 (do cca 7.4. 2011) po projednání se členy tenisového oddílu budou volné hodiny nabídnuty veřejnosti, hrací plán bude zveřejněn na webových stránkách města i oddílu, úkolem bude zajistit větší využití ten.kurtů. Požadavky předejte do 6.4. 2011 (Šípek, Pazdera M, Zedník P.st)
Odpovídá: M. Pazdera, M.Šípek, P. Zedník
Termín: duben 2011

7) Z. Hořínek zjistí u pí. Axmanové možnost odkoupení tenisového mobiliáře a současně zajistí termín odvozu.
Odpovídá: Z. Hořínek
Termín: Duben 2011
Soubor se zápisem ke stažení: http://tenis-vb.wbs.cz/zt_pis_zy.14.doc

 

Zápis z jednání členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice - 22.3.2011

SK Velká Bystřice, oddíl tenisu
Velká Bystřice, Na Letné č.p. 79, PSČ 783 53
_________________________________________________________________________________________
Zápis z jednání členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice


Dnešního dne 22 .3. 2011 od 17. hod v zasedací místnosti radnice MěÚ Velká Bystřice se konala členská schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice. Seznam přítomných členů je připojen v příloze k tomuto zápisu.

Program jednání:

1/ Zahájení výroční členské schůze, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
2/ Informace o ukončené II.etapě a přípravě další rekonstrukce tenisového areálu SK
3/ Schválení hracího řádu na rok 2011
4/ Schválení povinností správce areálu a odměny správce na rok 2011
5/ Schválení ceníku pro veřejnost na rok 2011
6/ Diskuse a závěr

Zápis z jednání:

Jednání výroční členské schůze (dále VČS) zahájil v 17.00 hodin předseda oddílu tenisu pan Marek Pazdera.. Přítomno bylo 9 členů. Předseda se dotázal přítomných, zda souhlasí s dnešním jednáním a s navrženým programem a zda někdo navrhuje doplnění nebo změnu programu jednání VČS. Na to všichni přítomní prohlásili, že souhlasí s dnešním jednáním a že doplnění nebo změnu programu nežádají.

Ad 1/ Poté předseda oddílu navrhl, aby předsedou dnešní VČS byl pan Ing. Marek Pazdera, zapisovatelem pan Ing. Zbyněk Skpalík a ověřovatelem zápisu pan Martin Šípek. Nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování: a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy
Předseda oddílu konstatoval, že toto rozhodnutí VČS bylo přijato.

Ad 2/ Ing. Marek Pazdera přikročil k dalšímu bodu programu a seznámil VČS s proběhlou II. etapou rekonstrukce tenisového areálu. Tato investice, která byla z 90% podpořena z fondu EU Leadere, již byla ukončena a SK již obdržel dotační částku. Naši 10% spoluúčast jsme zajistili díky podpoře SK Vrtov (19.000,- kč). Celková investice byla ve výšce 190.000,- Kč. Na tento rok se budou připravovat investice v pořadí podařilo zajistit znovu dotaci . výměna povrchu u kurtů č. 3a4 (volejbal), umělé osvětlení, zázemí. Na přípravu III.etapy budeme ve spolupráci s Ing. Schneiderem připravovat jednoduchou projektovou dokumentaci (sociální zázemí, osvětlení, 4.kurt) .

VČS vzala informaci na vědomí.

Ad 3/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Hracího řádu na rok 2011. V diskusi bylo konstatováno, že Hrací řád vyhovuje potřebám tenisového oddílu. Po diskusi nechal předseda VČS hromady o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila Hrací řád tenisového oddílu SK Velká Bystřice platný pro rok 2011. Hrací řád bude vyvěšen na webových stránkách a na nástěnce u kurtů.

Ad 4/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh odměn správci p. Petru Zedníkovi st.. Odměna za měsíce duben, květen bude 4.000,- Kč. V dalších měsících bude 2.000,- kč a 20% z vybraných peněz od nečlenů za hru na tenisových kurtech. Současně bylo navrženo, aby byla zvýšena publicita možnosti pronájmu kurtů (informace v Bystřických novinách, webové stránky, emailové hlášení atd,). Dokument Povinnosti správce tenisových dvorců zůstává v platnosti. Správce současně ve spolupráci s pokladníkem připraví a projedná rozvrh hracích hodin na rok 2011. Po diskusi nechal předseda VČS hlasovat.

Výsledek hlasování: a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila odměny správce na rok 2011.

Ad 5/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Ceníku pro nečleny tenisového oddílu. V diskusi bylo konstatováno, že vzhledem k většímu zájmu byla cena zvýšena na 80 Kč/hod.

Výsledek hlasování: a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila Ceník pro nečleny tenisového oddílu na rok 2011.

Ad 6/ V diskusi bylo konstatováno, že se v co nejkratším čase pokusíme zajistit nabídku na provedení rekonstrukce povrchů kurtů č.3a4. Vzhledem částečné neobsazenosti tenisových kurtů je možné jednat o přijetí nových (prověřených členů ten.oddílu). Dále je nutné znovu projednat možnost pokácení topolů. Závěrem VČS se její předseda dotázal přítomných členů, zda někdo vznáší protest nebo námitku k přijatým rozhodnutím nebo k průběhu VČS. Nikdo protest nebo námitku ani připomínku nevznesl, proto tuto VČS v 21.00 hod. ukončil.

Zapsal: Ing. Zbyněk Skopalík        Předseda VČS: Ing. Marek Pazdera     Ověřovatel zápisu: Martin Šípek

 Soubor se zápisem ke stažení: http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_clenska_schuze_22.3.2011.doc

Zápis č.13 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 11.3. 2011

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st.,Skopalík Z., P.Červinka, Z.Müller, Z. Voráč
Omluveni: Hořínek Z.,

Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 44.980,- Kč. Pokladník M. Šípek má 18.535,- Kč.

2) Akce rozšíření tenisových kurtů z dotace (program Leader) byla úspěšně dokončena. SK obdržel již platbu od správce dotačního programu. Naši spoluúčast (19.000,- Kč) jsme zaplatili díky financím od SK Vrtov.

3) Bylo dohodnuto, že dalšími připravovanými projekty budou:
- výměna povrchů na kurtech 2a3 + volejbal
- umělé osvětlení
- zázemí oddílu (sprcha, záchod)
M. Pazdera požádá Ing. L.Schneidera o zpracování jednoduché projektové dokumentace.
Odpovídá: M. Pazdera
Termín: duben 2011

http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.13.doc

 

Zápis č.12 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 21.10. 2010

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st., Z. Müller, Z. Hořínek, P. Červinka, , Z. Voráč
Omluveni: Z. Skopalík

Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 31.914,50,- Kč. Pokladník M. Šípek má 1.388,- Kč.

2) Na začátku srpna 2010 byl proveden asfaltový chodník ke kurtům v rámci velkého projektu SK (dotační titul EU Leader). Rozpočet pro tenis je 190.000,- kč, spoluúčast je 10%, kterou již SK Vrtov převedla na účte SK. Děkujeme!!! Nyní bude probíhat proces vyúčtování dotace.
Současně bylo dohodnuto, že dalším projektem, který bude připravován bude investice do zázemí oddílu (sprcha, záchod). M. Pazdera dohodl s Ing. L.Schneiderem zpracování jednoduché projektové dokumentace. Bylo dohodnuto že projektová dokumentace bude rozšířena o projekt s rozpočtem na osvětlení kurtů.
Odpovídá: M. Pazdera
Termín: prosinec 2010

3) Oddíl tenisu obdržel grant z prostředků města V.Bystřice ve výši 10.000,- Kč. Současně SK Vrtov obdržel grant z prostředků Olomouckého kraje ve výši 25.000,- kč. Z této částky bude věnováno na mládež 15.000,- Kč a zbytek na vybavení ten. areálu. Vyúčtování dotací zajistí M. Pazdera, Z.Skopalík a M.Šípek.
Termín: listopad 2010

4) Z. Hořínek projednal s pí. Axmanovou možnost odkoupení tenisového mobiliáře (lajnovačka, empire, síť, antuka, válec, atd.). Cena 5.000,- Kč. Z. Hořínek zjistí zda je možné odvézt předmětný mobiliář na jaře 2011.
Odpovídá: Z. Hořínek, M. Pazdera
Termín: březen 2010

5) V rámci údržby tenisových kurtů bylo dohodnuto:
- všechny práce před zimou provede správce, přípravy na další sezónu budou zahájeny cca v březnu 2011.
Odpovídá: P. Zedník

6) V průběhu měsíce února 2011 bude svolána členská schůze oddílu tenisu, kde budou projednány poplatky na rok 2011.
Odpovídá: M. Pazdera
Termín: únor 2011


Termín příští schůze výboru bude upřesněn (cca konec ledna 2011).
Zapsal: M. PazderaNový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

 

Zápis č.11 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 6.9. 2010

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st., Z. Müller, Z. Hořínek, P. Červinka, Z. Skopalík,
Omluveni: Z. Voráč,
Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 31.914,50,- Kč. Pokladník M. Šípek má 5.576,- Kč.
2) Na začátku srpna 2010 byl proveden asfaltový chodník ke kurtům v rámci velkého projektu SK (dotační titul EU Leader). Rozpočet pro tenis je 190.000,- kč, spoluúčast je 10%, kterou již SK Vrtov převedla na účte SK. Děkujeme!!! Nyní bude probíhat proces vyúčtování dotace.
Současně bylo dohodnuto, že dalším projektem, který bude připravován bude investice do zázemí oddílu (sprcha, záchod). M. Pazdera dohodl s Ing. L.Schneiderem zpracování jednoduché projektové dokumentace, Ing. Schneider nebude letos platit hráčský poplatek.
Odpovídá: M. Pazdera
Termín: listopad 2010
3) Oddíl tenisu obdržel grant z prostředků města V.Bystřice ve výši 10.000,- Kč. Současně SK Vrtov obdržel grant z prostředků Olomouckého kraje ve výši 25.000,- kč. Z této částky bude věnováno na mládež 15.000,- Kč a zbytek na vybavení ten. areálu. Vyúčtování dotací zajistí M. Pazdera, Z.Skopalík a M.Šípek.
Termín: září 2010
4) Z. Hořínek projednal s pí. Axmanovou možnost odkoupení tenisového mobiliáře (lajnovačka, empire, síť, antuka, atd.). Cena 5.000,- Kč. M. Pazdera dohodne s Pamirem možnost odvozu, zajistí pytle a případné brigádníky na nakládání antuky.
Odpovídá: Z. Hořínek, M. Pazdera
Termín: září 2010
5) V rámci údržby tenisových kurtů bylo dohodnuto:
- Správce po opravě znovu nainstaluje 1ks nástěnných hodin
- Správce zakoupí kartáč (dohoda s M.Šípkem – fakturace na SK Vrtov)
Odpovídá: P. Zedník
6) Vybírání hráčských příspěvků na rok 2010 (1000Kč, senioři 300kč) bylo ukončeno. Poslední vyjímka Ing. Polzer už zaplatil.
7) Bylo dohodnuto, že 12. září 2010 bude uspořádán klubový turnaj (losovaný čtyřhry). Hrací systém připraví dle počtu přihlášených Z.Müller. Přihlášeno 20 hráčů. Losován vždy bude zástupce mladší generace + zástupce starší generace. Ceny + míče M.Šípek. Občerstvení ráno před turnajem M.Šípek + M. Pazdera. Startovné 0Kč, odměna za postupnou rekonstrukci kurtů a brigádnické hodiny.
Odpovídá: Z.Hořínek, Z.Müller, M.Šípek, M. Pazdera
Termín: 12.9. 2010

8) Další akce:
- 18.9. 2010 – turnaj smíšených partnerských dvojic
- 25.9. 2010 – závěr sezóny žáků
Termín příští schůze výboru bude upřesněn (cca polovina října 2010).
Zapsal: M. Pazdera

Zápis č.10 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 19.8. 2010

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st., Z. Müller, Z. Hořínek, P. Červinka, Z. Skopalík, 
Omluveni: Z. Voráč, 

Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 31.914,50,- Kč. Pokladník M. Šípek má 9.576,- Kč.

2) Na začátku srpna 2010 byl proveden asfaltový chodník ke kurtům v rámci velkého projektu SK (dotační titul EU Leader). Rozpočet pro tenis je 190.000,- kč, spoluúčast je 10%. Z. Skopalík projednal s SK Vrtov zafinancování 10% spoluúčasti, byla podepsána nájemní smlouva , stejně jako v roce 2009. Nyní bude probíhat proces vyúčtování dotace.
Současně bylo dohodnuto, že dalším projektem, který bude připravován bude investice do zázemí oddílu (sprcha, záchod). M. Pazdera dohodl s Ing. L.Schneiderem zpracování jednoduché projektové dokumentace, Ing. Schneider nebude letos platit hráčský poplatek.
Odpovídá: M. Pazdera
Termín: listopad 2010

3) Oddíl tenisu obdržel grant z prostředků města V.Bystřice ve výši 10.000,- Kč. Současně SK Vrtov obdržel grant z prostředků Olomouckého kraje ve výši 25.000,- kč. Z této částky bude věnováno na mládež 15.000,- Kč a zbytek na vybavení ten. areálu. Vyúčtování dotací zajistí M. Pazdera, Z.Skopalík a M.Šípek.
Termín: září 2010

4) Z. Hořínek projedná s pí. Axmanovou možnost odkoupení tenisového mobiliáře (lavice, empire, síť, atd.). Pokud bude cena do 5.000,- Kč bude mobiliář zakoupen.
Odpovídá: Z. Hořínek
Termín: září 2010

5) V rámci údržby tenisových kurtů bylo dohodnuto: 
- Správce po opravě znovu nainstaluje 1ks nástěnných hodin
- Správce zakoupí kartáč (dohoda s M.Šípkem – fakturace na SK Vrtov)
Odpovídá: P. Zedník

6) Vybírání hráčských příspěvků na rok 2010 (1000Kč, senioři 300kč) bylo ukončeno. Poslední vyjímka Ing. Polzer už zaplatil.

7) Bylo dohodnuto, že 12. září 2010 bude uspořádán klubový turnaj (losovaný čtyřhry). Hrací systém připraví dle počtu přihlášených Z.Müller. Losován vždy bude zástupce mladší generace + zástupce starší generace. Oslovení hráčů Z.Hořínek. Ceny M.Šípek. Občerstvení všichni. Startovné 0Kč, odměna za postupnou rekonstrukci kurtů a brigádnické hodiny.
Odpovídá: Z.Hořínek, Z.Müller, M.Šípek
Termín: do konce srpna 2010

Příští schůze výboru se uskuteční 7. září 2010 v 17.30 hod na kurtech. Hlavně příprava turnaje!!! 
Zapsal: M. Pazdera 

http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.10.doc

 

Zápis č.9 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 26.6. 2010

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st., Z. Voráč, Z. Skopalík, + P.Červinka
Omluveni: Z. Müller, Z. Hořínek,

Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 21.914,50,- Kč. Pokladník M. Šípek má 9.576,- Kč.

2) Oddíl tenisu podal v rámci velkého projektu SK žádost o dotaci do programu EU Leader na přístupovou cestu ke kurtům. Žádost byla úspěšná. V současné době se ve spolupráci s vedením SK připravuje realizace, která by měla proběhnout na začátku července 2010. rozpočet pro tenis je 190.000,- kč, spoluúčast je 10%. Z. Skopalík projednal s SK Vrtov zafinancování 10% spoluúčasti, bude připravena nájemní smlouva stejně jako v roce 2009.
Současně bylo dohodnuto, že dalším projektem, který bude připravován bude investice do zázemí oddílu (sprcha, záchod). M. Pazdera dohodl s Ing. L.Schneiderem zpracování jednoduché projektové dokumentace, Ing. Schneider nebude letos platit hráčský poplatek.
Odpovídá: Z. Skopalík, M. Pazdera
Termín: červenec 2010

3) V rámci údržby tenisových kurtů bylo dohodnuto:
- Zakoupení postřikovače na plevel – 10l, Ditana (M. Pazdera)
- Správce zakoupí a nainstaluje 2ks nástěnných hodin
- P.Červinka provede posekání kopřiv a trávy za plotem u Lošovského potůčku
- Brigáda na natažení sítě a nátěr branky je svolána na čtvrtek 1.7. 2010 na 16.30hod.!!!! Účast všech, kteří nemají brigádnické hodiny nutná!!!
Odpovídá: M. Pazdera, M.Šípek, P. Zedník

4) Vybírání hráčských příspěvků na rok 2010 (1000Kč, senioři 300kč) bylo až na vyjímky ukončeno.
Odpovídá: M.Šípek, P. Zedník

5) Bylo dohodnuto, že v cca v polovině prázdnin uspořádáme klubový turnaj (losovaný čtyřhry)
Odpovídá: M. Pazdera,M. Šípek, P. Zedník st.
Termín: červenec 2010

Příští schůze výboru se uskuteční cca v polovině července.

Zapsal: M. Pazdera                                                                  http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.9.doc
 

Zápis č.8 ze schůze výboru tenisového oddílu SK Velká Bystřice, která se konala 25.4. 2010

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st., Hořínek Z.
Omluveni: Z. Voráč, Z. Müller, Skopalík Z.

Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 21.914,50,- Kč. Pokladník M. Šípek má 24.986,- Kč.

2) Oddíl tenisu podal v rámci velkého projektu SK žádost o dotaci do programu EU Leader na přístupovou cestu ke kurtům. Žádost byla úspěšná. V současné době se ve spolupráci s vedením SK připravujeme výběrové řízení. Předpokládaný termín realizace červen, červenec 2010, rozpočet pro tenis je 190.000,- kč, spoluúčast je 10%. Z. Skopalík projednal s SK Vrtov zafinancování 10% spoluúčasti, bude připravena nájemní smlouva stejně jako v roce 2009.
Současně bylo dohodnuto, že dalším projektem, který bude připravován bude investice do zázemí oddílu (sprcha, záchod). M. Pazdera dohodl s Ing. L.Schneiderem zpracování jednoduché projektové dokumentace, Ing. Schneider nebude letos platit hráčský poplatek.
Odpovídá: Z. Skopalík, M. Pazdera
Termín: duben 2010

3) V rámci přípravy tenisových kurtů na jarní sezónu bylo dohodnuto:
- Zhotovení branky a navýšení plotu u strany k Lošovskému potůčku, síť již byla zakoupena
- Provedení postřiku proti plevelu – sponzorsky Ditana (M. Pazdera)
- Správce objednal 2ks plachty a nové sítě
- Správce zakoupí a nainstaluje 2ks nástěnných hodin
- Kurty již v provozu, všem brigádníkům velká pochvala
Odpovídá: M. Pazdera, M.Šípek, P. Zedník

4) Pokračuje vybírání hráčských příspěvků na rok 2010 (1000Kč, senioři 300kč), současně bylo dokončeno vybírání příspěvků SK.
Odpovídá: M.Šípek, P. Zedník
Termín: 31.5. 2010

5) Byl připraven a schválen hrací plán na sezónu 2010
Výbor schválil hrací plán na rok 2010, P. Červinka hrací plán vyvěsí na web (www.tenis-vb.wbs.cz) současně bude hrací plán umístěn do nástěnky u tenisových kurtů. V nástěnce bude vyvěšen i hrací pořádek na rok 2010. Upozorňujeme všechny, že je nutné nahlásit 24 hod. předem případné uvolněné hodiny správci(alespoň sms), volné hodiny budou nabídnuty ostatním. V případě porušování bude provinilec sankcionován (pokuty, příští rok hodiny v jinou dobu atd.)
Odpovídá: P. Zedník st., P.Červinka a všichni
Termín: duben 2010

6) M. Šípek nechal vyrobit 10 ks klíčů od kurtů a se správcem provedou rozdání těm, kteří klíče nemají.
Odpovídá: M.šípek, P. Zedník st.
Termín: duben 2010

Příští schůze výboru se uskuteční cca v polovině května.

Zapsal: M. Pazdera                                                                 http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c.8.doc

 

 Zápis č.7 ze schůze výboru tenisového oddílu SK V.B., která se konala 7.4. 2010

Přítomni : M. Pazdera, M. Šípek, P. Zedník st.,Skopalík Z.
Omluveni: Z. Voráč, Z. Müller, Hořínek Z.,

Na schůzi bylo projednáno:
1) Stav financí na účtu SK je 21.914,50,- Kč. Pokladník M. Šípek má 24.986,- Kč.

2) Oddíl tenisu podal v rámci velkého projektu SK žádost o dotaci do programu EU Leader na přístupovou cestu ke kurtům. Žádost byla úspěšná. V současné době se ve spolupráci s vedením SK připravujeme výběrové řízení. Předpokládaný termín realizace červen, červenec 2010, rozpočet pro tenis je 190.000,- kč, spoluúčast je 10%. Z. Skopalík projednal s SK Vrtov zafinancování 10% spoluúčasti, bude připravena nájemní smlouva stejně jako v roce 2009.
Současně bylo dohodnuto, že dalším projektem, který bude připravován bude investice do zázemí oddílu (sprcha, záchod). M. Pazdera dohodl s Ing. L.Schneiderem zpracování jednoduché projektové dokumentace, Ing. Schneider nebude letos platit hráčský poplatek.
Odpovídá: Z. Skopalík, M. Pazdera
Termín: duben 2010

3) V rámci přípravy tenisových kurtů na jarní sezónu bylo dohodnuto:
- Zhotovení branky a navýšení plotu u strany k Lošovskému potůčku – M. Šípek, M. Pazdera
- Provedení postřiku proti plevelu – sponzorsky Ditana (M. Pazdera)
- správce provede kontrolu na tenisových kurtech a zajistí seznam případných věcí, které je nutno dokoupit.
- Již byly vyhlášeny dva termíny na brigády, nutno dále provádět válcování kurtů po dohodě se správcem (správce Zedník Petr st. 605586164, petr.zednik@velkabystrice.cz)
Odpovídá: M. Pazdera, M.Šípek, P. Zedník

4) Bylo zahájeno vybírání hráčských příspěvků na rok 2010 (1000Kč, senioři 300kč), současně bylo dokončeno vybírání příspěvků SK. M. Šípek vyhotoví tabulku a příspěvky budou odevzdány pokladníkovi SK.
Odpovídá: M.Šípek, P. Zedník
Termín: 31.3. 2010

5) Bude připraven hrací plán na sezónu 2010, členové sdělí své požadavky správci P.Zedníkovi st a M. Šípkovi do 24.5. 2010. V případě více zájemců o stejné hodiny rozhodne výbor.
Odpovídá: M.šípek, P. Zedník st.
Termín: duben 2010

6) Bude připraven článek do Bystřických novin, který bude propagovat práci tenisového oddílu. Po projednání se členy tenisového oddílu budou volné hodiny nabídnuty veřejnosti, úkolem bude zajistit větší využití ten.kurtů. Současně bude požádáno o grant na MěÚ Velká Bystřice (žádost na činnost a na mládež cca 15-20. tis. Kč).
Odpovídá: M. Pazdera
Termín: květen 2010

7) Byli přijati nový členové tenisového oddílu Petr Svobodník, Petr Červinka, Miroslav Soukeník, Petr Chmelík – uvádím bez titulů. Každý jiným způsobem zajistí vstupní poplatek. Petr Červinka „vyrobil a zprovoznil“ webové stránky oddílu. Na adrese: tenis-vb.sweb.cz (bez www!!) můžete pracovní verzi posoudit (poznámka: finální adresa stránek oddílu je jiná: www.tenis-vb.wbs.cz. Na webu budou zpřístupněny hrací hodiny.

8) M. Šípek nechá vyrobit 10 ks klíčů od kurtů a se správcem provedou rozdání těm, kteří klíče nemají.
Odpovídá: M.šípek, P. Zedník st.
Termín: duben 2010

Příští schůze výboru se uskuteční neděli 25.4. v 15.hod na kurtech.          Zapsal: M. Pazdera

http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_c_7_doplneny.doc
 


Zápis z jednání členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice ze dne 11.3.2010

Dnešního dne 11.3. 2010 od 19.30 hod v zasedací místnosti radnice MěÚ Velká Bystřice se konala členská schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice. Seznam přítomných členů je připojen v příloze k tomuto zápisu.

Program jednání:

1/ Zahájení výroční členské schůze, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2/ Informace o ukončené I.etapě a přípravě II.a III. etapy rekonstrukce tenisového areálu SK
3/ Schválení hracího řádu na rok 2010
4/ Schválení povinností správce areálu a odměny správce na rok 2010
5/ Schválení ceníku pro veřejnost na rok 2010
6/ Diskuse a závěr

Zápis z jednání:

Jednání výroční členské schůze (dále VČS) zahájil v 19.30 hodin předseda oddílu tenisu pan Marek Pazdera.. Přítomno bylo 9 členů. Předseda se dotázal přítomných, zda souhlasí s dnešním jednáním a s navrženým programem a zda někdo navrhuje doplnění nebo změnu programu jednání VČS. Na to všichni přítomní prohlásili, že souhlasí s dnešním jednáním a že doplnění nebo změnu programu nežádají.

Ad 1/ Poté předseda oddílu navrhl, aby předsedou dnešní VČS byl pan Ing. Marek Pazdera, zapisovatelem pan Ing. Zbyněk Skpalík a ověřovatelem zápisu pan Martin Šípek. Nechal o návrhu hlasovat. Výsledek hlasování:

a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy
Předseda oddílu konstatoval, že toto rozhodnutí VČS bylo přijato.

Ad 2/ Ing. Marek Pazdera přikročil k dalšímu bodu programu a seznámil VČS s proběhlou I.etapou rekonstrukce tenisového areálu. Tato investice, která byla z 90% podpořena z fondu EU Leadere, již byla ukončena a SK již obdržel dotační částku. Naši 10% spoluúčast jsme zajistili díky podpoře SK Vrtov (22.000,- kč). Celková investice byla ve výšce 220.000,- kč. Nutno ještě poděkovat Autodopravě Pazdera – zemní práce, firmě p. Hrušky (SK Vrtov) – elektropráce, a firmám INSTA a VAPE.
Na tento rok se podařilo zajistit znovu dotaci z prostředků programu Leader ve výši cca 173.tis. Kč, což je 90% nákladů, na vybudování asfaltového přístupového chodníku na kurty – II.etapa. Na přípravu III.etapy budeme ve spolupráci s Ing. Schneiderem připravovat jednoduchou projektovou dokumentaci (sociální zázemí, osvětlení, 4.kurt) .

VČS vzala informaci na vědomí.

Ad 3/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Hracího řádu na rok 2010. V diskusi bylo konstatováno, že Hrací řád vyhovuje potřebám tenisového oddílu. Po diskusi nechal předseda VČS hromady o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:

a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila Hrací řád tenisového oddílu SK Velká Bystřice platný pro rok 2009.

Ad 4/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh odměn správci p. Petru Zedníkovi st.. Odměna za měsíce duben, květen bude 4.000,- Kč. V dalších měsících bude 2.000,- kč a 20% z vybraných peněz od nečlenů za hru na tenisových kurtech. Současně bylo navrženo, aby byla zvýšena publicita možnosti pronájmu kurtů (informace v Bystřických novinách, webové stránky, emailové hlášení atd,). Dokument Povinnosti správce tenisových dvorců zůstává v platnosti. Správce současně ve spolupráci s pokladníkem připraví a projedná rozvrh hracích hodin na rok 2010. Po diskusi nechal předseda VČS hlasovat.

Výsledek hlasování:

a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila odměny správce na rok 2010.

Ad 5/ Ing. Marek Pazdera přednesl návrh Ceníku pro nečleny tenisového oddílu. V diskusi bylo konstatováno, že nízká cena je zaváděcí pouze pro rok 2010.

Výsledek hlasování:

a) pro: 9 hlasů
b) proti: 0 hlasů
c) zdrželo se hlasování: 0 hlasy

VČS tenisového oddílu schválila Ceník pro nečleny tenisového oddílu na rok 2010.

Ad 6/ V diskusi bylo konstatováno, že vzhledem částečné neobsazenosti tenisových kurtů je možné jednat o přijetí nových (prověřených členů ten.oddílu). Dále je nutné znovu projednat možnost pokácení topolů. Závěrem VČS se její předseda dotázal přítomných členů, zda někdo vznáší protest nebo námitku k přijatým rozhodnutím nebo k průběhu VČS. Nikdo protest nebo námitku ani připomínku nevznesl, proto tuto VČS v 21.00 hod. ukončil.

Zapsal: Ing. Zbyněk Skopalík

Předseda VČS: Ing. Marek Pazdera

Ověřovatel zápisu: Martin Šípek

Listina přítomných na členské schůzi tenisového oddílu SK Velká Bystřice konané dne 11. března 2010

http://tenis-vb.wbs.cz/zapis_schuze_11-3-2010.doc

 

 STATUT ODDÍLU TENISU SK VELKÁ BYSTŘICE

( Zásady řízení oddílu tenisu)

I     Práva a povinnosti členů oddílu

1.    Oddíl tenisu je jedním z oddílů Sportovního klubu Velká Bystřice (dále SK).

2.    Činnost oddílu tenisu upravuje Statut oddílu v postavení Zásad řízení oddílu tenisu, zpracovaných a vycházejících ze Stanov SK. Není-li určitá oblast legislativně upravena v tomto Statutu, postupuje se podle Stanov SK.

3.    Členové oddílu tenisu SK jsou povinni při provozování a rozvíjení své činnosti v oddíle tenisu SK plnit své povinnosti a využívat svá práva členů SK i oddílu tenisu, podřizovat se rozhodnutím orgánů jak SK, tak oddílu tenisu a dbát na dodržování sportovně technických předpisů Českého tenisového svazu.

4.    Nejvyšším orgánem oddílu tenisu je členská schůze. Povinností i právem každého člena oddílu tenisu je členské schůze se zúčastnit a hlasovat na ní. Hlasovací právo má každý člen starší 18 roků.

5.    Každý člen oddílu tenisu je povinen platit oddílové příspěvky. Výši oddílového příspěvku určuje pro určité období členská schůze oddílu.

II     Organizační struktura oddílu tenisu

6.    Mezi dvěmi jednáními nejvyššího orgánu oddílu tenisu - členskými schůzemi oddílu – řídí činnost oddílu Výkonný výbor oddílu tenisu (dále VV oddílu).

7.    VV oddílu je volen volební členskou schůzí oddílu, na niž byli pozváni všichni členové oddílu. Jeho volební období končí svoláním další volební členské schůze oddílu.

8.    Svolání volební členské schůze oddílu se provádí z impulsu:

  •         stávajícího VV oddílu,
  •         požádá-li o to nejméně 1/3 členské základny oddílu.

9.    VV oddílu má 7 členů. Každý člen se volí individuálně, jmenovitě pro každou funkci v oddíle zvlášť.

10. Struktura VV oddílu:

- předseda,

- místopředseda,

- pokladník,

- člen, příprava žádostí o dotace,

- člen, péče o provoz areálu

- správce majetku spravovaného oddílem tenisu,

- člen výboru.

III     Materiální základna a hospodaření

11.    Oddíl tenisu rozvíjí svou činnost především na sportovištích SK k tomu vyčleněných. Materiální vybavení zajišťuje ze zdrojů svazu tenisu, SK, z příspěvků svých členů, z prostředků vytvořených vlastní činností, příp. z darů a dotací.

12.    VV oddílu tenisu zajišťuje:

a) zvláštní účetní knihu o hospodaření oddílu s provázaností na účet SK u peněžního ústavu,

b) knihu o svých členech a o platbě oddílových, příp. členských příspěvků.O zaplacení oddílového resp. členského příspěvku vydá členovi na jeho žádost doklad.

O zaplacení oddílového resp. členského příspěvku vydá členovi na jeho žádost doklad.

13.    Podpisové oprávnění za oddíl tenisu SK Velká Bystřice mají předseda oddílu tenisu, místopředseda, pokladník, správce a člen výboru mající pověření jednat o dotacích a dalších obdobných příjmech oddílu tenisu SK.

 Podpis je považován za právoplatný, jsou-li na dokladu podepsáni současně 2 z  výše uvedených funkcionářů oddílu.

 14.  VV oddílu pořizuje ze svých schůzí zápisy. Rozhodnutí VV oddílu jsou platná, jsou-li uvedena v zápise ze schůze VV oddílu.

IV     Závěrečná ustanovení  

15.    Oddíl tenisu vystupuje vůči okolí jménem SK.

16.    Oddíl tenisu při využití možnosti sdružit se v rámci územního svazového orgánu je kolektivně organizován v Českém tenisovém svazu podle Registračního řádu Českého tenisového svazu. Povinnosti a práva z této registrace vyplývající zajišťuje VV oddílu tenisu SK.

Ve Velké Bystřici 30. 11. 2008

Za vyhotovení, v intencích usnesení členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice konané dne 30.11.2008, odpovídá:

Ing. Marek Pazdera – předseda oddílu tenisu

http://tenis-vb.wbs.cz/statut_sk_tenis.rtf


TOPlist