Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Tenisový oddíl SK Velká Bystřice

Hrací řád

Hrací řád tenisového oddílu  SK Velká Bystřice

platný pro rok 2016
1) Hra na dvorcích je povolena  členům tenisového oddílu SK Velká Bystřice, kteří mají v daném roce splněny oddílové povinnosti,  hostům a nečlenům za poplatek.
2) Oddílové povinnosti pro rok 2016 zahrnují:
- Dospělí
       a) zaplacení oddílového příspěvku 1000 Kč, důchodci  300 Kč
       b) odpracování 5 brigádnických hodin při údržbě areálu, pokud nebude mít člen  brigádnické hodiny do 31.5. 2016 splněny, zaplatí za každou nesplněnou hodinu 200Kč a nebudou mu potvrzeny hrací hodiny!!!
- Mládež do 15 let –zaplacení oddílového příspěvku 200 Kč,
- Studenti od 15 let - zaplacení oddílového příspěvku 200 Kč, odpracování 5 brigádnických hodin
3) Vstupní poplatek do oddílu pro osoby starší 18 let činí 5 000 Kč, nebo zajištění  sponzorského  příspěvku ve výši 10 000 Kč. Od vstupního poplatku jsou osvobozeny osoby, které již v minulosti byly členy oddílu.Vstupní poplatek nahrazuje v daném roce oddílové povinnosti. O přijetí nových členů rozhoduje výbor oddílu.
4) Plnění oddílových povinností budou zproštěni ti členové, kteří v daném roce věnují nebo zprostředkují ve prospěch oddílu sponzorský příspěvek ve výši min. 5 000 Kč, po dohodě s výborem oddílu zajistí provedení potřebných prací v areálu, nebo se jiným  způsobem významně  zaslouží  o činnost oddílu.
5) Po splnění oddílových povinností obdrží každý člen klíč od areálu. Klíče nesmí být poskytnuty třetí osobě.
6) Hra je povolena pouze na způsobilém a řádně upraveném dvorci. Hra na rozmoklém, případně přeschlém dvorci je zakázána. O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce. Správce dvorců má právo kdykoli mimo vyhrazené tréninkové hodiny uzavřít dvorec za účelem jeho údržby bez ohledu na aktuální počet zájemců o hru. Hra na dvorci je povolena pouze ve vhodné tenisové obuvi bez ostrých hran a výrazně profilované podrážky, která  nepoškozuje povrch dvorce.
7) Řádní členové oddílu si mohou rezervovat 2x 2 hod. týdně.  Rezervaci nahlásí správci, v případě více zájemců rozhodne o rezervaci výbor tenisového oddílu.  Členové oddílu si mohou pozvat ke hře hosty. Pořádání turnajů schvaluje výbor tenisového oddílu, žádost je nutné podat s minimálně 14 denním předstihem.
8) Pokud nejsou všechny hodiny rezervovány, mohou členové po předchozí telefonické dohodě se správcem využít i volné hodiny, v pracovní dny do 15.hod bez poplatku, o víkendech, dnech pracovního klidu a v pracovní dny po 15.hod za poplatek 50kč/hod
9) V případě, že hráč nevyužije svou rezervaci je povinen toto 24 hod předem oznámit správci. Pokud tak neučiní bude mu účtována pořádková pokuta  50 Kč za nevyužitou hodinu!! V případě nepříznivého počasí a nezpůsobilých kurtů ke hře nemusí být tato povinnost splněna.
10) Před zahájením hry je nutno, hlavně v horkých letních dnech, kurt (celý!!!) pořádně pokropit a pokud se během hry stane prašným, kropit i v průběhu hry. Po ukončení hry jsou hráči povinni hrablem urovnat a zamést  celý povrch dvorce. Každý dvorec je vybaven dvěmi hrably a dvěmi síťovačkami, zavěšenými na hácích na přilehlém plotě. Po urovnání a zametení dvorce jsou hráči povinni toto nářadí zavěsit zpět na příslušný hák, odkud bylo vzato!!! Nerovnosti vzniklé na povrchu dvorce při hře je třeba vyrovnávat průběžně během hry. Pokud nejsou přítomni další zájemci o hru, jsou hráči povinni  uklidit veškeré nářadí a celý  areál řádně uzamknout.
11) V celém areálu jsou hráči povinni udržovat pořádek a čistotu, zvláště pak prázdné PET lahve před vhozením do odpadkového pytle sešlapat a vhodit do pytle odšroubované a chovat se tak, aby neobtěžovali ostatní přítomné. V celém areálu je zákaz kouření.
 

 

Povinnosti správce tenisových dvorců

1. Základní ustanovení

1.1 Zajišťuje správu a řádný provoz areálu tenisového oddílu v souladu s hracím řádem
1.2 Zabezpečuje ochranu majetku v areálu tenisového oddílu
1.3 Neprodleně hlásí některému z členů výboru tenisového oddílu závady popř. problémy,které se vyskytnou při provozu areálu

2. Činnosti spojené s výkonem funkce správce:

2.1 Upravovat a udržovat tenisové dvorce včetně jejich příslušenství tak,aby byly v provozní době způsobilé ke hře,což představují zejména tyto práce:
- dostatečné nakropení všech tenisových dvorců před zahájením provozní doby a po jejím skončení
- úprava povrchu dvorců(rovnání povrchu,stahování,dohození antuky,čištění od mechu a plevele)
- údržba a kontrola sítí
- kontrola a údržba nářadí a zařízení na úpravu dvorců (rovnadla, síťovačky, košťata, hadice, čerpadlo)
- denní úklid dvorců , šaten a vydlážděného prostoru od smetí ,listí a pod.
- vynášení koše s odpadky do popelnice
- pravidelné sekání travnatých ploch a zastřihávání křovin podél plotu
- provádění drobných oprav majetku
- rozhodování o způsobilosti dvorců ke hře(t. zn. aby se nehrálo na suchých, nenakropených resp.deštěm rozměklých površích)
- kontrola vhodné obuvi hráčů
- dohled,aby po ukončení hry hráči po sobě vždy povrch dvorce řádně upravili a rovnadla a stahovadla zavěsili na vyhrazená místa

2.2 Odemykat a uzavírat areál dle provozního a hracího řádu, resp.dispozic výboru TO a před opuštěním areálu uschovat všechen nábytek,nářadí a lajnovačku
2.3 Organizovat hraní dle hracího plánu s přihlédnutím k provoznímu řádu
2.4 Dohlížet na dodržování provozního a hracího řádu
2.5 Objednávat a přidělovat jednotlivé dvorce cizím zájemcům a vybírat od nich peníze za pronájem dle vyvěšeného sazebníku a to před započetím hry.Po zaplacení pronájmu vydá správce nájemci očíslovaný peněžní doklad a jeho kopii ponechá pro možnost kontroly TO
2.6 Odevzdávat peníze vybrané za pronájmy spolu s kopiemi peněžních dokladů proti písemnému potvrzení pokladníkovi TO a to vždy v prvním týdnu následujícího měsíce
2.7 Organizovat a řídit brigádnické práce a kontrolovat,případně řídit práce prováděné v areálu cizími pracovníky
2.8 Na základě zmocnění výboru TO zamezit hraní členům,kteří nemají zaplaceny členské příspěvky a odpracován resp.finančně uhrazen určený počet brigádnických hodin. Seznam takových členů bude mít správce od výboru TO k dispozici a bude též vyvěšen na nástěnce.Pokud tito členové TO neuposlechnou výzvy k zákazu vstupu, oznámí to správce neprodleně kterémukoliv z členů výboru
2.9 V součinnosti s výborem TO provádět nákup věcí, potřebných pro údržbu dvorců a celého areálu
3. Správci je zakázáno zapůjčovat,event. vydávat klíče od areálu či šaten třetím osobám bez souhlasu výboru TO. Za nedodržení tohoto zákazu bude finančně postižen pokutou 1000 Kč.
4. Tento předpis je nedílnou součástí smlouvy o vykonávání správcovství

Správce bude vykonávat zde popsané činnosti v období duben až říjen. .


http://tenis-vb.wbs.cz/povinnosti_spravce_dvorcu.doc

TOPlist